forestryservice

Yπηρεσίες για Επιχειρήσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Λογιστική Τήρηση Βιβλίων για Επιχειρήσεις
 • Καταχώρηση παραστατικών σε λογιστικό πρόγραμμα
 • Καταχώρηση παραστατικών στην πλατφόρμα του υπουργείου οικονομικών για τα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Έκδοση και Υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Έκδοση και υποβολή των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων
 • Τήρηση του συστήματος intrastat (διακίνησης εμπορευμάτων εντός ευρωπαϊκής ένωσης)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Επιμελητήρια)
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά τρίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης
 • Πρόταση λογιστικού πακέτου (software) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
 • Ενημέρωση έγκαιρα για οφειλές και προθεσμίες πληρωμών

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Άμεση ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός, αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης και εισφοροδότησης
 • Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης ενός κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Δημιουργία και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου μισθοδοσίας και εργατικών εντύπων στην επιχείρηση
 • Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας 
 • Προσωποποιημένες λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης
 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης
 • Έλεγχος ορθότητας προηγουμένων ετών στην έκδοση της μισθοδοσίας, στην ασφαλιστική απεικόνιση των εργαζομένων, στην ύπαρξη και τον τύπο συμβάσεων εργασίας, στις προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων κλπ.
 • Άμεση κατάθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, όπως προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, απολύσεις, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό
 • Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων με το κλείσιμο του μήνα
 • Αποστολή αναλυτικών εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και ανά υπάλληλο
 • Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ 
 • Αιτήσεις για συμμετοχή της επιχείρησή σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Ολοκληρωμένη τήρηση και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Απογραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ ως εργοδότη 
 • Κατάρτιση και αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
 • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Υποστήριξη στην επιλογή και την σύνταξη της σωστής σύμβασης εργασίας
 • Δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας και υποστήριξης είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, όλο τον χρόνο
 • Έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία και του εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων σχετικά με τις τρέχουσες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία
 • Υποστήριξη  εσωτερικών λογιστηρίων σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, όσον αφορά ερωτήσεις και προβλήματα που προκύπτουν(Κυριακές, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες, υπερεργασίες κλπ)

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχοι ενοποιημένων και άλλων καταστάσεων
 •  Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
 • Έλεγχος Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών.
 • Έλεγχοι για Μετατροπές ,Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
 • Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
 • Έλεγχοι θυγατρικών και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών αντίστοιχα.
 • Έλεγχος εμπορικής διαχείρισης
 • Due Diligence
 • Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer pricing)

 

ΕΝΑΡΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

 • Ετοιμασία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
 • Επιλογή κατάλληλων συνεργατών για την ίδρυση και λειτουργία της νέας σας επιχείρησης
 • Επιλογή κατάλληλης επιχειρηματικής μορφής(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Σωματείο, ατομική)
 • Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου της επιχείρησή σας, προσαρμοσμένο στα δικά σας δεδομένα και ζητούμενα
 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για  όλες τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την επιχείρησή
 • Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες ώστε να παρέχετε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν σωστά και ποιοτικά όλες οι λογιστικές εργασίες, π.χ. τρόπος έκδοσης παραστατικών, τρόπος διακίνησης εμπορευμάτων, εργατικά και ασφαλιστικά
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων, υποστήριξη από μια μεγάλη ομάδα, ειδικών στον τομέα τους ο καθένας, όπως: Εργατολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, σύμβουλους ΕΣΠΑ οι οποίοι λειτουργούν ως ενιαία ομάδα
 • Έλεγχος για τον αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης που θα στεγάσετε την επιχείρησή σας
 • Καταστατικό σύστασης
 • Συλλογή δικαιολογητικών σύστασης
 • Ίδρυση επιχείρησης στην εφορία
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Εφορία
 • Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
 • Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου
 • Έκδοση σφραγίδας και εταιρικών εντύπων της εταιρίας
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES
 • Ίδρυση υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα
 • ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • μετατροπές και συγχωνεύσεως εταιριών
 • λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • εκτιμήσεις καθαρής αξίας επιχειρήσεων 
 • ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου
 • μεταβολή φορολογικής κατοικίας 

 

Προγράμματα ΟΑΕΔ & ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Νομικές υπηρεσίες
 • Τεχνικοί ασφαλείας
 • Εφαρμογή κανονισμού GDPR
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ακινήτων
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και του επιχειρηματία