Για Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες

Πλήρης ανάληψη οργάνωσης, τήρησης και επίβλεψης εταιρικών λογιστηρίων

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Πραγματοποίηση κάθε είδους ελέγχων σε βιβλία και διαδικασίες επιχειρήσεων

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικός σχεδιασμός και διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων

Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις

Παροχή πληροφοριών σχετικά με ενάρξεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Έγκυρη υποστήριξη και παροχή συμβουλών για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Λοιπές Υπηρεσίες

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ, κάλυψη υπηρεσιών έδρας και άλλα

ACCOUNTING

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου είτε στην έδρα της επιχείρησής σας είτε στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου για την εξυγίανση της και την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων της που πιθανόν προέρχονται από το παρελθόν. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με την τήρηση ή την επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, είτε τηρεί απλογραφικό είτε διπλογραφικό σύστημα βιβλίων, περιλαμβάνουν:

 • Λογιστική Τήρηση Βιβλίων για Επιχειρήσεις
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Καταχώρηση παραστατικών σε λογιστικό πρόγραμμα
 • Καταχώρηση παραστατικών στην πλατφόρμα του υπουργείου οικονομικών για τα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Σύνταξη και Υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη και υποβολή των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων
 • Τήρηση του συστήματος intrastat (διακίνησης εμπορευμάτων εντός ευρωπαϊκής ένωσης)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Επιμελητήρια)
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών
 • Σύνταξη και ενημέρωση βιβλίου αποθήκης και μητρώου παγίων
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά τρίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης
 • Πρόταση λογιστικού πακέτου (software) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
 • Ενημέρωση έγκαιρα για οφειλές και προθεσμίες πληρωμών
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS) και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), κατά περίπτωση
 • Σύνταξη καταστάσεων ταμειακών ροών
 • Υπαγωγή σε ρυθμίσεις και παρακολούθηση τους (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
20. Tax

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που σας απασχολούν και επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Φορολογικός Σχεδιασμός για τη βελτιστοποίηση και ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Άμεση ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Παροχή φορολογικών συμβούλων ανάλογα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη
 • Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης ενός κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου και διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.
 • Διεκπεραίωση Εξωτερικών φορολογικών εργασιών που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και Δ.Ο.Υ.
3. Payer

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Η «Κάλυψις» μπορεί να σας παρέχει έγκυρες και ακριβείς συμβουλές που αφορούν εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως και πλήρη υποστήριξη και διεκπεραίωση προσλήψεων, συμβουλές για επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μηνιαία διαχείριση της μισθοδοσίας και λοιπών εργατικών ζητημάτων, όπως αποζημιώσεις απολύσεων, διεκπεραιώσεις σχετικές με το ΕΦΚΑ και την επιθεώρηση εργασίας (ΣΕΠΕ) κτλ. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Δημιουργία και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου μισθοδοσίας και εργατικών εντύπων στην επιχείρηση
 • Προσωποποιημένες λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης
 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης
 • Έλεγχος ορθότητας προηγουμένων ετών στην έκδοση της μισθοδοσίας, στην ασφαλιστική απεικόνιση των εργαζομένων, στην ύπαρξη και τον τύπο συμβάσεων εργασίας, στις προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων κλπ.
 • Άμεση κατάθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, όπως προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, απολύσεις, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό
 • Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ 
 • Αιτήσεις και ολοκληρωμένη διαχείριση της συμμετοχής της επιχείρησή σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Ολοκληρωμένη τήρηση και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Απογραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ ως εργοδότη 
 • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Υποστήριξη στην επιλογή και την σύνταξη της σωστής σύμβασης εργασίας
 • Υποστήριξη  εσωτερικών λογιστηρίων σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, όσον αφορά ερωτήσεις και προβλήματα που προκύπτουν(Κυριακές, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες, υπερεργασίες κλπ)
 • Έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Υπολογισμό εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, μηνιαίως
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
 • Πλήρης διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω του πλ. συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Συνεχή έλεγχο για την ορθή τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αποφυγή λαθών
AUDIT

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχοι ενοποιημένων και άλλων καταστάσεων
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
 • Έλεγχος Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών.
 • Έλεγχοι για Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
 • Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος
 • Έλεγχοι θυγατρικών και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών αντίστοιχα.
 • Έλεγχος εμπορικής διαχείρισης
 • Due Diligence
 • Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer pricing)

Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις

 • Ετοιμασία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
 • Επιλογή κατάλληλων συνεργατών για την ίδρυση και λειτουργία της νέας σας επιχείρησης
 • Επιλογή κατάλληλης επιχειρηματικής μορφής(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Σωματείο, ατομική)
 • Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου της επιχείρησή σας, προσαρμοσμένο στα δικά σας δεδομένα και ζητούμενα
 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για  όλες τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την επιχείρησή
 • Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες ώστε να παρέχετε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν σωστά και ποιοτικά όλες οι λογιστικές εργασίες, π.χ. τρόπος έκδοσης παραστατικών, τρόπος διακίνησης εμπορευμάτων, εργατικά και ασφαλιστικά
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων, υποστήριξη από μια μεγάλη ομάδα, ειδικών στον τομέα τους ο καθένας, όπως: Εργατολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, σύμβουλους ΕΣΠΑ οι οποίοι λειτουργούν ως ενιαία ομάδα
 • Έλεγχος για τον αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης που θα στεγάσετε την επιχείρησή σας
 • Συλλογή δικαιολογητικών σύστασης
 • Καταστατικό σύστασης
 • Ίδρυση επιχείρησης στην εφορία, όταν απαιτείται
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Εφορία, ΥΜΣ
 • Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
 • Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου
 • Έκδοση σφραγίδας και εταιρικών εντύπων της εταιρίας
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES
 • Ίδρυση υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα
 • Ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • Μετατροπές και συγχωνεύσεως εταιριών
 • Λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Εκτιμήσεις καθαρής αξίας επιχειρήσεων 
 • Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου
 • Μεταβολή φορολογικής κατοικίας 
19. Suitcase

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Προγράμματα ΟΑΕΔ & ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Τεχνικοί ασφαλείας
 • Εφαρμογή κανονισμού GDPR
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ακινήτων
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και του επιχειρηματία
 • Τα γραφεία της εταιρείας διατίθενται και προς κάλυψη ολοκληρωμένων υπηρεσιών έδρας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας.