Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Λοιπές Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ιδιώτες

Ιδιώτες

Λογιστική Υποστήριξη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Φορολογικές Δηλώσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Λοιπές Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Για Επιχειρήσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου είτε στην έδρα της επιχείρησής σας είτε στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου για την εξυγίανση της και την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων της που πιθανόν προέρχονται από το παρελθόν. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με την τήρηση ή την επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, είτε τηρεί απλογραφικό είτε διπλογραφικό σύστημα βιβλίων, περιλαμβάνουν:

 • Λογιστική Τήρηση Βιβλίων για Επιχειρήσεις
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Καταχώρηση παραστατικών σε λογιστικό πρόγραμμα
 • Καταχώρηση παραστατικών στην πλατφόρμα του υπουργείου οικονομικών για τα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Έκδοση και Υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Έκδοση και υποβολή των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων
 • Τήρηση του συστήματος intrastat (διακίνησης εμπορευμάτων εντός ευρωπαϊκής ένωσης)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Επιμελητήρια)
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών
 • Σύνταξη και ενημέρωση βιβλίου αποθήκης και μητρώου παγίων
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά τρίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης
 • Πρόταση λογιστικού πακέτου (software) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
 • Ενημέρωση έγκαιρα για οφειλές και προθεσμίες πληρωμών
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS) και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), κατά περίπτωση
 • Σύνταξη καταστάσεων ταμειακών ροών
 • Υπαγωγή σε ρυθμίσεις και παρακολούθηση τους (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που σας απασχολούν και επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Άμεση ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός, αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης και εισφοροδότησης
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη
 • Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης ενός κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Παροχή φορολογικών συμβούλων ανάλογα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Βελτιστοποίηση και ελαχιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου και διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.
 • Διεκπεραίωση Εξωτερικών φορολογικών εργασιών που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και Δ.Ο.Υ.

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά

 • Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Δημιουργία και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου μισθοδοσίας και εργατικών εντύπων στην επιχείρηση
 • Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας 
 • Προσωποποιημένες λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης
 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης
 • Έλεγχος ορθότητας προηγουμένων ετών στην έκδοση της μισθοδοσίας, στην ασφαλιστική απεικόνιση των εργαζομένων, στην ύπαρξη και τον τύπο συμβάσεων εργασίας, στις προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων κλπ.
 • Άμεση κατάθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, όπως προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, απολύσεις, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό
 • Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων με το κλείσιμο του μήνα
 • Αποστολή αναλυτικών εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και ανά υπάλληλο
 • Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ 
 • Αιτήσεις για συμμετοχή της επιχείρησή σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Ολοκληρωμένη τήρηση και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Απογραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ ως εργοδότη 
 • Κατάρτιση και αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
 • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Υποστήριξη στην επιλογή και την σύνταξη της σωστής σύμβασης εργασίας
 • Δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας και υποστήριξης είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, όλο τον χρόνο
 • Έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία και του εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων σχετικά με τις τρέχουσες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία
 • Υποστήριξη  εσωτερικών λογιστηρίων σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, όσον αφορά ερωτήσεις και προβλήματα που προκύπτουν(Κυριακές, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες, υπερεργασίες κλπ)
 • Υπολογισμό, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση
 • Έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Υπολογισμό εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, μηνιαίως
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση των αντιστοίχων δικαιολογητικών
 • Πλήρης διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω του πλ. συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Συνεχή έλεγχο για την ορθή τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αποφυγή λαθών

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχοι ενοποιημένων και άλλων καταστάσεων
 •  Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
 • Έλεγχος Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών.
 • Έλεγχοι για Μετατροπές ,Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
 • Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
 • Έλεγχοι θυγατρικών και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών αντίστοιχα.
 • Έλεγχος εμπορικής διαχείρισης
 • Due Diligence
 • Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer pricing)

Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις

 • Ετοιμασία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
 • Επιλογή κατάλληλων συνεργατών για την ίδρυση και λειτουργία της νέας σας επιχείρησης
 • Επιλογή κατάλληλης επιχειρηματικής μορφής(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Σωματείο, ατομική)
 • Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου της επιχείρησή σας, προσαρμοσμένο στα δικά σας δεδομένα και ζητούμενα
 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για  όλες τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την επιχείρησή
 • Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες ώστε να παρέχετε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν σωστά και ποιοτικά όλες οι λογιστικές εργασίες, π.χ. τρόπος έκδοσης παραστατικών, τρόπος διακίνησης εμπορευμάτων, εργατικά και ασφαλιστικά
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων, υποστήριξη από μια μεγάλη ομάδα, ειδικών στον τομέα τους ο καθένας, όπως: Εργατολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, σύμβουλους ΕΣΠΑ οι οποίοι λειτουργούν ως ενιαία ομάδα
 • Έλεγχος για τον αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης που θα στεγάσετε την επιχείρησή σας
 • Καταστατικό σύστασης
 • Συλλογή δικαιολογητικών σύστασης
 • Ίδρυση επιχείρησης στην εφορία
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Εφορία
 • Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
 • Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου
 • Έκδοση σφραγίδας και εταιρικών εντύπων της εταιρίας
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES
 • Ίδρυση υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα
 • ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • μετατροπές και συγχωνεύσεως εταιριών
 • λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • εκτιμήσεις καθαρής αξίας επιχειρήσεων 
 • ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου
 • μεταβολή φορολογικής κατοικίας 

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Προγράμματα ΟΑΕΔ & ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Τεχνικοί ασφαλείας
 • Εφαρμογή κανονισμού GDPR
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ακινήτων
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και του επιχειρηματία

Για Ιδιώτες

Λογιστική Υποστήριξη

 • Καταχώρηση παραστατικών στην πλατφόρμα του υπουργείου οικονομικών για τα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Επιμελητήρια)
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών
 • Συμφωνία τιμολογίων ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά δίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης
 • Πρόταση λογιστικού πακέτου (software) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
 • Ενημέρωση έγκαιρα για οφειλές και προθεσμίες πληρωμών

Φορολογικές Δηλώσεις

 • Φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2)
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες και φορολογικές λύσεις για κάλυψη τεκμηρίων
 • Δηλώσεις Ε9 (περιουσιακή κατάσταση)
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Ηλεκτρονική αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
 • Υπολογισμός τεκμηρίων φορολογίας
 • Προϋπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου
 • Αίτηση για κλειδάριθμο και κωδικούς χρήσης taxisnet
 • Έκδοση κλειδαρίθμου και κωδικών χρήσης taxisnet
 • Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Taxis-Net
 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας(κάτοικοι εξωτερικού)
 • Υποβολή και τήρηση της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb, booking)
 • Πλήρης υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού, ομογενών και αλλοδαπών, επίλυση ζητημάτων όπως αποφυγή διπλής φορολογίας.
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Πρόγραμμα ανάλωσης κεφαλαίου
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Ηλεκτρονική έκδοση παραβόλων
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων
 • Αίτηση για επίδομα θέρμανσης
 • Α21 (αίτηση για επίδομα τέκνων)
 • Αίτηση για κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Αίτηση για κοινωνικό μέρισμα
 • Αίτηση για επίδομα ενοικίου
 • Αίτηση για κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
 • Εκτύπωση βεβαιώσεων σύνταξης